Werkwijze

Specialistische GGZ

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is GGZ hulp onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Ons aanbod valt onder de SGGZ.

Aanmelding

In principe gebeurt de verwijzing naar onze praktijk via de huisarts. Na een afspraak met de huisarts krijgt u een verwijsbrief mee, waarna u contact met ons opneemt voor de aanmelding. Wij verzoeken u hiervoor ons een e-mail te sturen naar praktijk@zielhorst.nl en tevens te vermelden bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Er is altijd een schriftelijke verwijzing nodig waar instaat dat u bent verwezen naar de SGGZ. Voor het aanmelden of overleggen over een eventuele aanmelding kunt u met ons contact opnemen. Vóór het plannen van de eerste afspraak voeren wij een telefonische screening uit. In deze screening wordt u gevraagd naar praktische informatie die nodig is voor het aanmaken van een dossier. Daarnaast stellen we inhoudelijke vragen voor een eerste inschatting of uw hulpvraag bij ons behandelaanbod lijkt te passen. Hierna kan een eerste afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

Intake (kennismaking, onderzoek en behandelplan)

Het eerste gesprek betreft een kennismakingsgesprek, mogelijk gevolgd door enkele intake gesprekken. Doel hiervan is om uw hulpvraag te verhelderen, uw klachten te inventariseren en een beeld te vormen van uw medische en psychosociale situatie. We gaan op zoek naar mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten en mogelijke aanknopingspunten voor verbetering van uw welbevinden en functioneren. Aan het einde van de intakefase volgt een behandeladvies, en indien u een behandeling gaat starten wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat uit psychotherapie en/of medicamenteuze therapie (behandeling met medicijnen). We hebben altijd aandacht voor de niet-medicamenteuze behandelopties.

Wachtlijst

Wij werken niet met een wachtlijst: niet voor de intake en niet tussen de intake en het begin van de behandeling. Tijdens de screening bekijken we of het mogelijk is om behandelafspraken in te plannen. Enkele zorgverzekeraars hanteren een omzetbudget. Soms kan het daardoor voorkomen dat de behandeling hier niet gestart kan worden

Berichtgeving en privacy

Na de intakefase, bij wijzingen in de behandeling en bij evaluaties van de behandeling zal uw huisarts (en/of een andere verwijzer) worden geïnformeerd middels een brief. Deze informatie is uiteraard ook voor u ter inzage. Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Wat betreft privacy van de gegevens van u hanteren wij de wettelijke normen. Wat u met ons bespreekt is strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is het informeren van de verwijzer / huisarts. Indien u hierin aanvullend voorkeuren of bezwaren heeft gaan wij ervan uit dat u dit met ons bespreekt. In het geval van acute noodsituaties wordt het principe van goed behandelaarschap gehanteerd.
Uw zorgverzekeraar vraagt ons ook om enkele gegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd

Kosten

Na verwijzing naar een psychiater (in uw polisvoorwaarden staat dit onder “tweede lijn SGGZ”) valt de vergoeding binnen uw basisverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoed, maar bijvoorbeeld uw eigen risico wel bij u in rekening kan brengen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de door hen opgestelde contracten en vergoedingsafspraken. We hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Op de nieuwspagina publiceren wij met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben.

Facturatie in het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Per 2022 kent de GGZ een nieuw declaratiesysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Uw behandeling zal elke maand bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd met een overzicht van de consulten, zoals u al gewend bent van de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. U ziet op de rekening een overzicht wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Ook ziet u op de rekening de zorgvraagtypering (de zorgvraag en hulpinzet).

Voor verdere informatie, zie de patiëntfolder over de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.

Crisis

Praktijk Psychiatrie en Psychotherapie Zielhorst biedt geen 24-uurs bereikbaarheid en heeft geen mogelijkheden voor opname. Wij adviseren patiënten die deze vorm van zorg behoeven zich, in overleg met de verwijzer, aan te melden bij een van de regionale GGZ-instellingen.

Klachten

Indien u klachten heeft over inhoudelijke zaken of bejegening gaat onze voorkeur er naar uit dat u dit bespreekt met uw behandeld medisch specialist. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Klachtencommissie van de CUP: www.psychiaters-utrecht.nl

Afspraken verzetten/afzeggen

Voor het verzetten/afzeggen van afspraken met praktijk Zielhorst geldt dat uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak afgezegd danwel verzet te worden door de patiënt. Bij afmelden buiten 24 uur worden geen kosten in rekening gebracht. Bij binnen 24 uur afmelden of no- show: dan kan bij u 70 euro in rekening gebracht worden.

Identificatieplicht

Vanaf 1 juni 2009 geldt een identificatieplicht. U dient uw zorgpas en een identiteitsbewijs de eerste keer mee te nemen. Wij zijn verplicht de zorgnummers en uw Burger Service Nummer te controleren.

E-Health

We maken gebruik van E-Health middels de applicatie van Embloom